Tìm hình chiếu của M(1;-3;-5) trên mp (Oxy) - ngọc trang

 • Cho hình chóp S.ABCD với đ hắn ABCD là hình vuông vắn với cạnh vì như thế a. Cạnh mặt mũi SA vuông góc với mặt mũi bằng phẳng ABCD, góc thân thiết đường thẳng liền mạch SC và mặt mũi bằng phẳng ABCD vì như thế 45o. Tính theo đòi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  Cho hình chóp S.ABCD với đ hắn ABCD là hình vuông vắn với cạnh vì như thế a. Cạnh mặt mũi SA vuông góc với mặt mũi bằng phẳng ABCD, góc thân thiết đường thẳng liền mạch SC và mặt mũi bằng phẳng ABCD vì như thế 45o. Tính theo đòi a thể tích của khối chóp S.ABCD.

  Bạn đang xem: Tìm hình chiếu của M(1;-3;-5) trên mp (Oxy) - ngọc trang

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm thể tích của khối cầu với 2 lần bán kính vì như thế 4.

  Tính thể tích

  21/12/2022 |   3 Trả lời

 • nguyên hàm

  nguyên hàm của x^2/căn(x^2+4)

  14/01/2023 |   1 Trả lời

 • toán tư duy

  điền 2 số không đủ nhập mặt hàng số

  5 16 36 72 120 180 ... ... 

  ai giải hùn bản thân và phân tích và lý giải cơ hội giải với ạ

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí Oxyz, phương trình của mặt mũi bằng phẳng (P) trải qua điểm M(-2;3;1) và tuy vậy song với mặt mũi bằng phẳng (Q): 4x-2y+3z-5=0 là

  A. 4x-2y-3z-11=0

  B. - 4x+2y-3z+11=0

  C. 4x-2y+3z+11=0

  D. 4x+2y+3z+11=0

  Mọi người hùn bản thân với!!!

  07/03/2023 |   1 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến đường trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\).

  Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại điểm M (2; -1; -6) và hai tuyến đường trực tiếp \(d_1: \dfrac{ x−1}{2}=\dfrac{ y−1}{−1}=\dfrac{ z+1}{1}\) , \(d_2: \dfrac{ x+2}{3}=\dfrac{ y+1}{1}=\dfrac{ z-2}{2}\). Đường trực tiếp trải qua điểm M và hạn chế cả hai tuyến đường trực tiếp \(d_1, d_2\) tại nhị điểm A, B. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB bằng

  A. \(\sqrt{38}\)

  B. \(2\sqrt{10}\)

  C. 8.

  D. 12.

  07/03/2023 |   2 Trả lời

 • Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy vậy song d2 với ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  1. Lập phương trình đoạn trực tiếp d trải qua M(-3::1), N(0;1;3) và tuy vậy song d2 với ptts x=3+2t: y=-t: z=-1+3t

  26/03/2023 |   0 Trả lời

 • Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\)

  Trong không khí với hệ tọa phỏng \(\text{O}xyz\), cho những điểm \(A\left( 1;0;0 \right)\), \(B\left( 0;2;0 \right)\), \(C\left( 0;0;4 \right)\).Viết phương trình đường thẳng liền mạch \(\Delta \) trải qua trực tâm \(H\) của tam giác \(\Delta ABC\) và vuông góc với mặt mũi bằng phẳng \(\left( ABC \right)\).

  A. \(\Delta :\,\frac{x-1}{-4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                            B. \(\Delta :\,\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}\).

  C. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}\).                                 D. \(\Delta :\,\frac{x}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+1}{1}\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tính tổng \(T\) toàn bộ những nghiệm thực của phương trình \({{4.9}^{x}}-{{13.6}^{x}}+{{9.4}^{x}}=0\)

  A. \(T=\frac{13}{4}\).    

  B. \(T=3\).                    

  C. \(T=\frac{1}{4}\).   

  D. \(T=2\).

  11/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm nhiều thức bậc tía \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, với đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và với vật thị như hình vẽ

  Cho hàm nhiều thức bậc tía \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp, với đạo hàm bên trên \(\left[ -2;2 \right]\) và với vật thị như hình vẽ

  Số điểm rất rất đái của hàm số \(y=\sqrt[3]{{{\left( f\left( x \right) \right)}^{2}}}\) là

  A. 1.                               

  B. 2.                             

  C. 3.                             

  D. 5.

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\)

  Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với \(f\left( -2 \right)=2;f\left( 0 \right)=1.\) Tính \(I=\int\limits_{-2}^{0}{\frac{{f}'\left( x \right)-f\left( x \right)}{{{e}^{x}}}dx}.\)

  A. \(I=1-2{{e}^{2}}\).     

  B. \(I=1-2{{e}^{-2}}\). 

  C. \(I=1+2{{e}^{2}}\). 

  D. \(I=1+2{{e}^{-2}}\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tập ăn ý những điểm trình diễn số phức \(z\) thỏa mãn nhu cầu \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\)

  Tập ăn ý những điểm trình diễn số phức \(z\) thỏa mãn nhu cầu \(\left| 5z \right|=\left| \left( 4+3i \right)z-25 \right|\) là đường thẳng liền mạch với phương trình

  Xem thêm: Công thức tính diện tích hình thang tổng hợp và đầy đủ nhất - IMO2007

  A. \(8x-6y-25=0\).          

  B. \(8x-6y+25=0\).       

  C. \(8x+6y+25=0\).      

  D. \(8x-6y=0\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Có từng nào số vẹn toàn \(x\) thỏa mãn nhu cầu \(\left[ {{3}^{2x}}-{{4.3}^{x+1}}+27 \right]\left[ {{\log }_{3}}\left( x+1 \right)+x-3 \right]\le 0\)

  A. \(2\).                           

  B. \(4\).                         

  C. \(1\).                        

  D. \(3\).

  12/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) với \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) với \({BC=2a}\).

  Cho hình lăng trụ \({ABC.A'B'C'}\) với \(A{A}'=A{B}'=A{C}'\). Tam giác \({ABC}\) vuông cân nặng bên trên \({A}\) với \({BC=2a}\). Khoảng cơ hội kể từ \({A}'\) cho tới mặt mũi bằng phẳng \(\left( BC{C}'{B}' \right)\) là \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\). Tính thể tích khối lăng trụ vẫn mang lại.

  A. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{2}}\).                           B. \({V=\frac{a^3\sqrt2}{6}}\).           C. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}\).                       D. \(V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tiếp bên trên \(\mathbb{R}\) và với bảng biến chuyển thiên như sau:

  Có từng nào độ quý hiếm vẹn toàn của thông số \(m\) sao mang lại phương trình \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) với nhị nghiệm phân biệt bên trên khoảng chừng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)?

  A. \(13\).                          B. \(12\).                        C. \(11\).                       D. \(21\).

  15/05/2023 |   1 Trả lời

 • Xét những số phức \(\text{w}\), \(z\) thỏa mãn nhu cầu \(\left| \text{w}+i \right|=\frac{3\sqrt{5}}{5}\) và \(5w=\left( 2+i \right)\left( z-4 \right)\). Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức \(P=\left| z-2i \right|+\left| z-6-2i \right|\).

  A. \(7\).                           

  B. \(2\sqrt{53}\).          

  C. \(2\sqrt{58}\).          

  D. \(4\sqrt{13}\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số \(m\) nhằm phương trình \(x{{\log }_{3}}\left( x+1 \right)={{\log }_{9}}\left[ 9{{\left( x+1 \right)}^{2m}} \right]\) với nhị nghiệm phân biệt.

  A. \(m\in \left( -1\,;\,0 \right)\).                           

  B. \(m\in \left( -2\,;\,0 \right)\).           

  C. \(m\in \left( -1\,;\,+\infty  \right)\).                                 

  D. \(m\in \left[ -1\,;\,0 \right)\).

  14/05/2023 |   1 Trả lời

 • Số phú điểm của vật thị hàm số với trục hoành

  y = x4 - x2 -22020 với trục hoành 

  18/05/2023 |   0 Trả lời

 • y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. thăm dò m nhằm hàm số nghịch ngợm biến chuyển bên trên đoạn có tính lâu năm vì như thế 4

  y=1/3(m+1)x^3 + (2m-1)x^2 -(3m+2)x +m. thăm dò m nhằm hàm số nghịch ngợm biến chuyển bên trên đoạn có tính lâu năm vì như thế 4

  24/05/2023 |   0 Trả lời

 • tìm toàn bộ những hàm thỏa mãn: f(x^2+y+f(y))=(f(x))^2+2y , từng x,hắn nằm trong R giải hộ bản thân đề hsg này với ạ

  tìm toàn bộ những hàm f(x2+y+f(y))=(f(x))2+2y , từng x,hắn nằm trong R

  31/05/2023 |   0 Trả lời

 • Bài 4 làm thế nào giải mn

  Cứu câu 4

  09/06/2023 |   0 Trả lời

 • tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m rất rất đái bên trên x=1

  giúp em giải vấn đề này với ạ:
  tìm những độ quý hiếm của m nhằm hàm số: y=x^3-(m+2)x+m rất rất đái bên trên x=1

  09/06/2023 |   1 Trả lời

 • Giải:

  ảnh trên đây ạ absfiinwanfandajngaibgierabai

  01/08/2023 |   0 Trả lời

 • Tìm rất rất trị của hàm số: (y={x}^{6}{(1-x)}^{5})?

  1) \(y={x}^{6}{(1-x)}^{5}\)   (định lý 1,2)

  2) \(y=2cos2x+1\)   (định lý 2)

  13/09/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: 50 Hình Ảnh Phật A Di Đà 3D Đẹp Nhất, Chất Lượng Cao

 • Cho hình chóp S.ABCD rất có thể tích vì như thế 240 và ABCD là hình bình hành. Gọi M, N là trung điểm SD, CD và Q là vấn đề ngẫu nhiên bên trên SC. Thể tích tứ diện BMNQ vì như thế bao nhiêu?

  Chóp SABCD rất có thể tích vì như thế 240 và ABCD là hbh. Gọi M, N là trung điểm SD, CD và Q là vấn đề ngẫu nhiên bên trên SC. Thể tích tứ diện BMNQ vì như thế từng nào ?

  21/09/2023 |   0 Trả lời